Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Och Psino, dostępny pod adresem internetowym https://ochpsino.pl/sklep/ prowadzony jest przez firmę:

NowArt Elwira Wałaszewska
ul. Lewicpolska 12
03-652 Warszawa
NIP: 125-159-35-64
REGON: 363291915

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2

Definicje

 1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NowArt, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 125-159-35-64, REGON 363291915.
 3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ochpsino.pl/sklep/
 6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt ​– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ochpsino.pl
 2. Numer rachunku bankowego 28 1090 1841 0000 0001 3187 5333 (Santander Bank Polska S.A.)
 3. IBAN :  PL28 1090 1841 0000 0001 3187 5333
 4. Kod SWIFT/BIC: WBKPPLPP
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i każdą nowoczesną przeglądarką internetową obsługującą protokoły HTTP I HTTPS
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zakupy w nim nie wymagają zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Do każdego zamówienia zostanie przesłana faktura bez VAT drogą elektroniczną, na adres mailowy przez który było złożone zamówienie. Jeśli dane na fakturze mają być inne niż podane w Formularzu zamówienia, proszę o uprzednią wiadomość.

 § 6

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy: wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie do koszyka produktu;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności:

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska realizowana przez firmę DPD.
  2. Przesyłka polecona priorytetowa, przesyłka polecona ekonomiczna realizowana przez Pocztę Polską.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Przelew tradycyjny. Wybierając tę opcję, dane do przelewu otrzymasz ode mnie mailowo, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
  2.  Dokonując przedpłaty (płatność przelewem), za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 3. W sklepie płatności obsługiwane są przez firmę PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 § 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą cenę zamówionych towarów oraz opłatę za dostawę
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi:
  1. do 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia wpłaty na konto Sprzedawcy, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.
 4. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku jednorazowych większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, przy czym Klient zostanie o powyższym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku braku akceptacji proponowanego terminu dostawy Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji jest najdłuższy podany termin.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, natomiast po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą drogą mailową – możliwa jest także wysyłka na terenie Europy oraz do innych wybranych państw (USA, WB).
 9. W przypadku nieodebrania przez Klienta prawidłowo zaadresowanej przesyłki, takiej której adres odbiorcy jest zgodny z tym, wpisanym zamówieniu przyjmuje się, że Klient odstąpił od umowy, a w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą przyjmuje się, że odstąpił on od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. W tym przypadku nie przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.
 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287), zwanej dalej “Prawem konsumenckim” prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@ochpsino.pl
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowyi inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 6. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych  w art 38 Prawa konsumenckiego.
 10. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 4. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.
 5. Jeśli przesyłka i jej zawartość nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel, a następnie skontaktować się ze sprzedającym poprzez e-mail: kontakt@ochpsino.pl
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową lub gdy produkt posiada wady fabryczne, Klient powinien odesłać do Sprzedającego, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności lub wad.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
 9. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru będzie utrudniona, Sprzedawca –po konsultacji z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaproponuje inne rozwiązanie.
 10. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 11. Klient może poprosić o przesłanie formularza reklamacji na jego e-mail.
 12. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

§ 11

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. Dz.U.2020.344). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania w/w materiałów reklamowo – promocyjnych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

§ 12

Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Och Psino informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów marki Och Psino, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące marki Och Psino oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z marką Och Psino.
 3. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Och Psino. z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.ochpsino.pl w polu „NEWSLETTER”:
  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter
  3. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Dołącz”
  4. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej
 6. Naciśnięcie (kliknięcie) na pole „I would like to receive exclusive emails with discounts and product information (opcjonalne)” w koszyku zamówień na stronie https://ochpsino.pl/zamowienie/ potwierdzający dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter, rezygnując z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez anulowanie subskrypcji Newslettera i jego ponowne subskrybowanie.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter w szczególności poprzez:
  1. kliknięcie na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera,
  2. przesłanie do Och Psino za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail): kontakt@ochpsino.pl oświadczenia woli o rezygnacji z usługi Newsletter.
 10. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Och Psino (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 14

Przedsprzedaż produktów

 1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.
 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością, Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 4. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą wynosi znajduje się w opisie Produktu.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie ochpsino.pl oznacza akceptację niniejszego Regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem ochpsino.pl i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 6. Sklep ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny tekst regulaminu zawsze będzie znajdować się pod adresem https://ochpsino.pl/regulamin/.